skip to Main Content

Šis paziņojums par privātumu tiek piemērots visiem personas datiem, kurus Jūs mums sniedzat, un visiem personas datiem, kurus mēs par Jums vācam, kuri norāda, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni (izmantojot sīkdatnes).

 

1. JŪSU PERSONAS DATI — KAS TIE IR?

Personas dati ir saistīti ar dzīvu fizisku personu, kuru var skaidri identificēt pēc šiem datiem; jo īpaši Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kredītkartes vai bankas kartes numurs, informācija par īpašu aprūpi. Identifikācija var notikt, pamatojoties tikai uz informāciju vai kopsakarā ar citu informāciju, kas atrodas datu pārziņa rīcībā vai kuru tas varētu iegūt.

 

2. KĀ MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS?

Mēs Jūsu datus vācam mūsu tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, izmantojot e-pastu, un pastu.

 

3. KĀPĒC MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS? (DATU APSTRĀDES MĒRĶI)

 1. Lai sniegtu pakalpojumus, ko Jūs esat iegādājies no mums;
 2. Lai atvieglotu trešo personu pakalpojumu vai produktu iegādi mūsu tīmekļa vietnē.
 3. Lai sazinātos Jums
 4. Lai sūtītu Jums informatīvos izdevumus. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: vārds un kontaktinformācija, detalizēta informācija par Jūsu iepriekšējiem meklēšanas pieprasījumiem.
 5. Lai veidotu Jūsu vēlmēm pielāgotus piedāvājumus.
 6. Lai sazinātos ar Jums, lai veiktu klientu apmierinātības aptauju analītiskiem mērķiem, kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai, tīmekļa vietnes ātrdarbības uzlabošanai, mūsu reklāmas kampaņu sekmīguma mērīšanai vai pakalpojumu pielāgošanai Jūsu vajadzībām.
 7. Lai atbalstītu administratīvu un juridisku mērķu sasniegšanu, piemēram, krāpniecības novēršanas uzraudzības, drošuma un drošības mērķiem.
 8. Lai ievērotu obligātos noteikumus, ko paredz piemērojamie tiesību akti.

 

4. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, cik ilgi tas nepieciešams atbilstīgi šajā paziņojumā par privātumu noteiktajiem mērķiem, vai attiecīgajos tiesību aktos paredzētajā termiņā.

Mēs Jūsu personas datus glabājam ne ilgāk, kā tas pamatoti nepieciešams: sešus gadus pēc tam, kad izpildīts ar mums noslēgtais līgums, lai ievērotu piemērojamos datu saglabāšanas tiesību aktus.

Interneta meklēšanas datus, kas attiecas uz Jums, mēs glabājam četras dienas.

Ja tiek sākts tiesas vai disciplinārs process, personas dati tiks glabāti līdz procesa pabeigšanai, ieskaitot jebkura tiesiskās aizsardzības līdzekļa spēkā esības ilgumu, un civilprasības gadījumā šie dati tiks dzēsti pēc civiltiesiskā noilguma termiņa beigām.

Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

5. TURPMĀKA PERSONAS DATU APSTRĀDE

Ja mēs vēlamies izmantot Jūsu personas datus jaunam mērķim, ko neaptver šis paziņojums par privātumu, mēs pirms apstrādes Jums sniegsim jaunu paziņojumu, kurā būs izskaidroti visi ar jauno apstrādi saistītie nosacījumi. Ja nepieciešams, mēs pirms jauno datu apstrādes darbību sākšanas lūgsim Jūsu piekrišanu.

 

6. JŪSU TIESĪBAS UZ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem Jums var būt tiesības:

 1. pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;
 2. pieprasīt Jūsu personas datu labošanu;
 3. pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu;
 4. pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;
 5. pieprasīt datu pārnesamību;
 6. iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (ieskaitot iebildumus pret profilēšanu, kā arī citas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītas tiesības);
 7. atsaukt piekrišanu un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

 

6.1. Tiesības uz piekļuvi

Jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati, kas attiecas uz Jums, un, ja tas tiek darīts— pieprasīt piekļuvi personas datiem.

 

6.2. Tiesības uz datu precizēšanu

Jums var būt tiesības panākt, lai mēs labojam neprecīzus personas datus, kas attiecas uz Jums. Atkarībā no apstrādes mērķiem Jums var būt tiesības uz nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu.

 

6.3. Tiesības uz dzēšanu (tiesības būt aizmirstam)

Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus, un mums var būt pienākums šādus personas datus dzēst. Šādos gadījumos mēs nevarēsim turpināt Jums sniegt mūsu pakalpojumus.

 

6.4. Tiesības ierobežot apstrādi

Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības no mums pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Šādā gadījumā attiecīgie dati tiks marķēti, un mēs tos varēsim apstrādāt vienīgi noteiktiem mērķiem.

 

6.5. Tiesības iebilst un tiesības, kas ir saistītas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu

Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ieskaitot profilēšanu, un mums var būt pienākums vairs neapstrādāt Jūsu personas datus.

Turklāt, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi šādam mērķim.

 

6.6. Tiesības uz datu pārnesamību

Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības saņemt Jūsu personas datus, kurus esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (t.i., digitālā formā), un Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs šādus datus bez kavēšanās nosūtām citam subjektam, ja šāda nosūtīšana ir tehniski iespējama.

 

6.7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs šo piekrišanu varat jebkurā laikā, nenorādot mums atsaukšanas iemeslu, Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes tiesiskumu, kas notikusi, balstoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas.

Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu tam, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim pilnībā vai daļēji sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

 

6.8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu jomā ir tikušas pārkāptas, Jūs varat arī sazināties un iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā aizskāruma izdarīšanas vieta.

 

7. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Faneks ievēro piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteiktās saistības:

 • atjauninot personas datus;
 • tos glabājot un iznīcinot drošā veidā;
 • nevācot vai neglabājot pārmērīgu daudzumu datu;
 • aizsargājot personas datus pret nozaudēšanu, nepareizu lietošanu, neatļautu piekļuvi un izpaušanu, kā arī nodrošinot pienācīgus tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai.

Mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai prettiesisku iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, sagrozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, jo īpaši, bet ne tikai — ja apstrāde ietver datu nosūtīšanu pa tīklu, kā arī pret citām prettiesiskām apstrādes formām.

 

8. JŪSU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA

Faneks savas darbības gaitā var izmantot dažādu datu apstrādātāju un ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai rīkotos ar Jūsu personas datiem un tos apstrādātu konkrētiem mērķiem Faneks vārdā un saskaņā ar tā norādījumiem.

Datu pārziņi apstrādā personas datus ne ilgāk kā līdz to noslēgtā datu apstrādes līguma derīguma un spēkā esības beigām vai tik ilgi, cik tiem ar piemērojamajiem datu uzglabāšanas tiesību aktiem ir noteikts paturēt Jūsu datus.

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus šādām trešo personu kategorijām (saņēmējiem) turpmāk aprakstītajiem mērķiem:

 • trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kuru pakalpojumus Jūs iegādājaties mūsu tīmekļa vietnē, mūsu lietotnē;
 • kredītkaršu uzņēmumiem, maksājumu pakalpojumu piedāvātājiem, kuri apstrādā maksājumu pieprasījumus, kurus veicat mūsu tīmekļa vietnē vai mūsu lietotnē;
 • trešajām personām, kuras mūsu vārdā veic klientu aptaujas;
 • citiem trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kurus mēs esam iesaistījuši datu apstrādes veikšanā;
 • trešajām personām, piemēram, juridiskajiem birojiem, tiesām, citām struktūrām vai pakalpojumu piedāvātājiem, lai varētu nodrošināt jebkāda ar jums noslēgta līguma izpildi vai piemērošanu;
 • valsts iestādēm un izpildes struktūrām, piemēram, policijai un regulēšanas iestādēm, pēc to pieprasījuma un tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, personāla un aktīvu drošību.

 

9. JŪSU PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM

Jūsu personas datus var būt nepieciešams nosūtīt ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, lai sniegtu Jums Jūsu pieprasīto pakalpojumu, un Jūsu personas datiem var piekļūt datu apstrādātāji un pakalpojumu piedāvātāji no valstīm, kas nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā Eiropas Ekonomiskajā zonā. Tādēļ Faneks, ja nepieciešams, veiks visus pasākumus, kuri attiecībā uz Jūsu personas datu saņēmējiem ir nepieciešami, lai nodrošinātu piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos definēto pienācīgo aizsardzības līmeni, jo īpaši piemērojot Eiropas Komisijas publicētās līguma standartklauzulas vai Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru noteikts, ka valsts, kurā atrodas nosūtīto datu saņēmējs, nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni.

Ja attiecībā uz datu nosūtīšanu uz ārvalstīm nevarēs nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, mēs lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu šādai datu nosūtīšanai uz ārvalstīm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda datu nosūtīšana var būt saistīta ar zināmiem riskiem, jo īpaši risku, ka datu saņēmēja valstī trešās personas bez atļaujas var nepamatoti piekļūt šiem datiem un Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot datu subjekta tiesības un/vai Jūsu tiesības iebilst pret darbībām, kas var kaitēt Jūsu personas datiem un Jūsu tiesībām uz privātumu.

 

10. SĪKDATNES

Kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, Jūsu interneta pārlūkprogramma Jūsu ierīcē saglabā sīkdatnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs atspējosiet sīkdatnes, mūsu tīmekļa vietne Jūsu pārlūkprogrammā varētu nedarboties pilnvērtīgi. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka mūsu tīmekļa vietne sniedz tās apmeklētājiem meklēto un nodrošina tiem visaktuālākos mārketinga paziņojumus. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs varam uzglabāt un izmantot Jūsu datus, veidojot lietošanas profilus tirgus izpētei, mūsu tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai, tīmekļa vietnes ātrdarbības uzlabošanai, mūsu reklāmas kampaņu sekmīguma mērīšanai vai pakalpojumu pielāgošanai Jūsu vajadzībām.

 

11. JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA MĀRKETINGA MĒRĶIEM

Mēs sūtām Jums informatīvus paziņojumus par izdevīgiem piedāvājumiem un īpašiem piedāvājumiem, ja Jūs esat lūdzis mums šādi sazināties ar Jums, piesakoties šādiem pakalpojumiem, vai ja Jūs esat mums sniedzis savu kontaktinformāciju. Mēs ar Jums elektroniski nesazināsimies mārketinga mērķiem, izņemot, ja Jūs tam tieši piekrītat, atzīmējot attiecīgās izvēles rūtiņas datu veidlapā, kurā Jūs ievadāt savu kontaktinformāciju.

 

12. IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU

Ja mēs veiksim izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu, mēs tā atjaunināto redakciju publicēsim mūsu tīmekļa vietnē www.faneks.lv.

 

13. TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES

Tīmekļa vietne www.faneks.lv ērtību un informatīvos nolūkos piedāvā saites uz citām tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo tīmekļa vietņu īpašnieki un operatori var būt citas sabiedrības un organizācijas, kam ir atšķirīga drošības un privātuma politika. Faneks nekontrolē un neuzņemas atbildību par informāciju, materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem, kas ir ietverti vai kam var piekļūt, izmantojot šīs tīmekļa vietnes.

 

14. TREŠO PERSONU ATBILDĪBA

Faneks neatbild par to, kā trešās personas izmanto Jūsu datus, ja šāda izmantošana tām ir atļauta savām vajadzībām. Šādos gadījumos minētās trešās personas uzskata arī par datu pārziņiem; plašāku informāciju varat iegūt to privātuma politikas dokumentos.

Šī privātuma politika ir spēkā no 28/05/2018.

Back To Top